Marinmuseums utställningar berättar om den svenska marinens historia från olika perspektiv. 

Galjonshallen

Galjonshallen är Marinmuseums allra stoltaste rum och innehåller troligtvis världens finaste samling med galjonsfigurer. Träskulpturerna som en gång i tiden satt i fören på svenska krigsfartyg är flera meter höga och mycket imponerande. Unikt är att nästan alla har varit inblandade i stora sjöslag, de flesta under åren 1788-90 när Sverige låg i krig med Ryssland. Huvuddelen av galjonsfigurerna är skapade i furu av bildhuggaren Johan Törnström som var verksam på 1700-talet.

Herravälde

Utställningen skildrar de stora sjöslag och krigsplaner som beskrivs i våra historieböcker, men också det dagliga livet ombord på de svenska örlogsfartygen, under den seglande örlogsflottans epok mellan 1500- och 1800-talet.

Modellkammaren

Modellkammaren grundades 1752 av kung Adolf Fredrik som ville att alla modeller som byggdes på varvet i Karlskrona skulle sparas för framtiden. I Modellkammaren samlades en blandning av skeppsmodeller, konstruktioner, utsmyckningar och konst- och arkitekturmodeller. I dag finns dessa fascinerande originalmodeller utställda i "Modellkammarutställningen" och ger en inblick i dåtidens ingenjörskonst och hur man tänkte på 1700-talet.

Undervattenstunneln – Gå till botten

Skeppsvrak och andra lämningar bevaras mycket väl i Östersjöns vatten och kan ge oss viktig information om vår historia. Utställningen "Gå till botten" handlar om marinarkeologi och berättar om vrak som finns i Östersjön, framförallt i Karlskronatrakten. Utanför tunnelns fönster ligger ett äkta vrak från 1700-talet.

Ytspänning – kallt krig i Östersjön 1979-89

Utställningen tar upp den svenska marinens perspektiv på kalla krigets sista decennium. Den visar också på kontrasterna mellan det civila och det militära samhället. Medan den svenska försvarsmakten befann sig i krigsliknande situationer med främmande ubåtar i skärgården och ständiga incidenter i Östersjön, präglades det civila 80-talssamhället av glamour, snabba klipp och en blomstrande populärkultur. Utställningen ger personliga berättelser från de som var med när det hände och visar unika föremål från det kalla krigets dagar.

Land i sikte

Idag kan sjöfarare veta var de befinner sig på metern när. Men hur gjorde man förr utan GPS och kompass? Frågan besvaras i Marinmuseums utställning "Land i sikte" som berättar om navigationens och sjöresandets konst. Hur använde man exempelvis stjärnorna för navigering förr, och hur kunde sjöfarare via doften känna att de närmade sig Bohuslän eller Gotland? I utställningen visas också navigationshjälpmedel ur samlingarna.

Marinens mindre båtar

Utställningen berättar om marinens slupar, barkar och andra mindre båtar som en gång i tiden tillhört några av flottans större fartyg. Dessa små båtar användes för livsnödvändiga uppdrag och var ovärderliga för besättningarna på de stora fartygen. De fraktade besättningar, mat, material och annat livsnödvändigt mellan de stora fartygen och land. Men de användes också som livbåtar och i utbildningssyfte för att lära sjömännen grundläggande kunskaper i sjömanskap.