Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen Marinmusei Vänner den 10 maj 2022

Närvarande för styrelsen:
Pelle Pettersson, vice ordförande
Hans Wachtmeister, skattmästare
Lena Hedman, sekreterare
Charlotta Ringholm Jönsson, ledamot
Hans Hedman, suppleant
Mats Persson, adjungerad
Lars-Olof Johnson, revisor

 

Johan Löfgren, chef för Samlingsenheten på Marinmuseum, mottog årets stipendium om 15 000 kr. Johan tackade först för den donation ur Jarramasfonden, som samlingsenheten erhållit. Därefter tackade han för stipendiet, som skall användas till en resa till Halifax i Ka-nada där han ska närvara vid en konferens. Johan tror, att denna upplevelse kommer att ge honom internationella kontakter som leder till utbyte med andra länder.

Därefter berättade 2021 års stipendiat, Malin Jogmark, att hon i höst ska göra sin resa till Manchester, där hon vill besöka muséer som arbetar mycket tillsammans med vänför-eningar och även volontärer. Hon hoppas att detta ska ge henne inspiration att använda kunskapen på Marinmuseum.
Styrelsen önskar båda lycka till!!!!!!

 

 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Pelle Pettersson och till sekreterare valdes Lena Hedman.

§ 2 Frågan om mötet är behörigen utlyst
Inbjudan till årsmötet utsändes till medlemmarna i Informationsbrevet december 2021 och har därefter annonserats på hemsidan samt utskickad påminnelse den 11 april 2022. Mötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes i föreliggande skick.

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Att jämte ordföranden justera dagens årsmötesprotokoll utsågs Hedvig Stache och Hans Hedman.

§ 5 Verksamhetsberättelse för år 2021
Verksamhetsberättelsen var utdelad till samtliga närvarande och föredrogs kort av sekreteraren.

§ 6 Årsredovisning 2021
Skattmästaren redovisade resultat- och balansräkning avseende Vänföreningen. Denna var utdelad till alla närvarande medlemmar. Han betonade särskilt att den ti-digare nedåtgående trenden vad gäller medlemsutvecklingen har avstannat. Under året har antalet medlemmar ökat med 30 personer och MMV har idag 270 medlemmar. För-tjänsten härav tillkommer till stor del den ”rekryteringstävling” som genomfördes internt inom styrelsen under det gångna året. Hans Hedman anförde, att om varje medlem rekry-terar en ny medlem skulle medlemsantalet fördubblas.

Årets vinst 11 923 kr. Styrelsen föreslår att denna balanseras i ny räkning.
Skattmästaren avslutade med att föreningens ekonomi är god.

§ 7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen var utdelad till samtliga närvarande och lästes upp av revisorn Lars-Olof Johnson.

§ 8 Ansvarsfrihet för år 2021
Årsmötet godkände resultat- och balansräkning för Föreningen Marinmusei Vän-ner samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 9 Årsavgift för år 2023
Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr per medlem. Medlemskapet är personligt och gäller en person. Beslutades, att medlemsavgiften ska vara 150 kr även under 2023.
Medlemskapet berättigar till fri entré till Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och VRAK museet samt 10 % rabatt i samtliga museibutiker mot uppvisande av giltigt medlemskort.
MMV ger i samarbete med Marinmuseum ut en årsbok 2022, som skickas till medlemmarna. MMV har en överenskommelse med vissa butiker i Karlskrona om rabatter för MMV medlemmar. Betalande medlem får även inbjudan till speciella medlemsaktiviteter.

§ 10 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen Mats Holmer, sammankallande, och Pelle Pettersson har lämnat ett skriftligt förslag till årsmötet enligt följande:
Dagens ordförande, tillika ledamot i Valberedningen, föredrog förslaget:

Ordförande Jan Thörnqvist omval 1 år
Ledamöter: omval ett år av Lena Hedman, Olle Melin, Pelle Pettersson, Charlotta Ringholm Jönsson och Marianne Hamilton Ekholm.
Nyval Hedvig Stache 1 år.
Suppleanter: omval av Hans Hedman 1 år och nyval Hans Wachtmeister 1 år.
Årsmötet beslöt helt enligt valberedningens förslag.

§ 11 Val av revisorer och suppleanter
Till revisorer omvaldes Lars-Olof Johnson och Benny Dahlin och Lennart Månsson som revisorssuppleant, samtliga för ett år.

§ 12 Val av valberedning
Till valberedning för år 2023 omvaldes Mats Holmer, sammankallande, och Pelle Pettersson.

§ 13 Inkomna ärenden
Inga ärenden har inkommit.

§ 14 Information och förslag från styrelsen
Ordförande Pelle Pettersson framförde ett förslag från styrelsen, att MMV bidrar med 10 000 kr som hjälp till Ukraina via organisationen UNHCR för Ukraina.
Eftersom ingen erinran mot föreslaget framkom
Beslutades: att bidra med 10 000 kr till Ukraina.

Därefter informerade ordförande om kommande aktiviteter som MMV och MM anord-nar.
Den 7 juni är det 25 år sedan Marinmuseum fick sin nuvarande plats på Stumholmen. Detta kommer att firas med olika festligheter – En uppstart av sommaren.
Den 12 augusti kommer föremål från Sofia Albertina att överlämnas till Marinmuseum. Sofia Albertina byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona 1764 och gick på grund och förliste 1781. En ceremoni kommer att uppmärksamma detta utanför Marinmuseum.
I augusti 2022 planeras en Barksegling.
Den 11 augusti 2022 besöker Marinchefen Ewa Skoog Haslum Marinmuseum och håller ett föredrag.
Den 3 september anordnas ett besök med rundvandring på Lindholmen.
Detta var de aktiviteter som planeras i närtid. Inbjudan till samtliga medlemmar skickas när det närmar sig.

§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden Pelle Pettersson meddelade, att årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på MMV hemsida, där även Verksamhetsberättelsen 2021 och styrelsens sammansättning finns att läsa. Därefter avlutade han mötet.

 

Vid protokollet
Lena Hedman

Justerat
Hedvig Stache 
Hans Hedman

Mötesordförande
Pelle Pettersson