Välkommen till årsmöte tisdagen den 10 maj 2022 på Marinmuseum kl. 18.00.

OBS: Föredraget sänds även digitalt via länk som skickas.

Program

Mötet börjar med ett intressant föredrag av Marinarkeolog Jim Hansson, som berättar och visar film under rubriken ”Handels- och örlogsskepp på Östersjöns botten med fokus på Karlskrona”

Därefter utses och gratuleras MMV Stipendiat 2022. Sedan får vi lyssna till 2020 års stipendiat Marie Chen, ansvarig för programaktiviteter på Marinmuseum, som har besökt Chatham, där man arbetar med olika aktiviteter för barn runt flottan.

Därefter berättar 2021 års stipendiat Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare på Marinmuseum, som vill utforska hur museet kan utveckla ett samarbete med MMV och hur vi kan locka fler barn och vuxna till museet.

Årsmöte

Förslag till föredragningslista

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
2 Frågan om årsmötet är behörigen utlyst
3 Fastställande av dagordning
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5 Föreningens verksamhetsberättelse för 2021
6 Årsredovisning 2021
7 Revisorernas berättelse 2021
8 Godkännande av årsredovisningen och Ansvarsfrihet för styrelsen för 2021
9 Fastställande av årsavgift för år 2023
10 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
11 Val av revisorer och suppleanter
12 Val av valberedning
13 Inkomna ärenden
14 Information och förslag från styrelsen
15 Mötet avslutas

V Ä L K O M N A!
Jan Thörnqvist Ordförande

Föreningen bjuder på kaffe/te med tilltugg.

Anmälan

Anmälan senast den 5 maj 2022 till Lena Hedman:
E-post: lena.hedman11@gmail.com eller
Telefon: 0709-39 99 47