Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har under år 2021 haft fyra protokollförda styrelsesammanträden
16 februari digitalt möte, 6 maj i samband med årsmötet, 14 september och 16 november.

Styrelsens sammansättning 2021:
Jan Thörnqvist, ordförande
Pelle Pettersson, vice ordförande
Hans Wachtmeister, skattmästare
Lena Hedman, sekreterare
Olle Melin, ledamot
Fredrik Hansson, ledamot
Charlotta Ringholm Jönsson, ledamot
Björn Hamilton, suppleant
Hans Hedman, suppleant

Adjungerad i styrelsen:
Mats Persson. Chef Marinmuseum

Revisorer och revisorssuppleant:
Revisorer Lars-Olof Johnson och Benny Dahlin, revisorssuppleant Lennart Månsson

Valberedning: Mats Holmer, sammankallande och Pelle Pettersson

På grund av att pandemin ännu inte är över genomförde styrelsen årets första möte digi-talt. Det blev heller inte någon Medlemsaktivitet i februari som brukligt.


Medlemsaktiviteter: Årets första medlemsaktivitet var en Barksegling den 21 augusti under ledning av Pelle Pettersson. Denna var mycket uppskattad och renderade en Dagens ros i lokaltidningen. Detta har blivit ett återkommande evenemang, som numera blivit en tradition. Den 13 oktober fick medlemmarna en föreläsning av de två stipendiaterna Fred-rik Karlsson (2019) och Malin Jogmark (2021). Fredrik, som använt sitt stipendium till att fördjupa sina kunskaper om hands-on stationer, har installerat dessa i Ubåtshallen. Fredrik tog med besökarna till verkstaden, där han demonstrerade en station. Spännande. Malin berättade kort om hur hon vill använda stipendiet för att utveckla barnaktiviteter på mu-seet. Malin återkommer med utförligare beskrivning på MMV årsmöte 10 maj 2022.

MMV har liksom många föreningar en vikande medlemskader. Styrelsen har därför under året fokuserat på vilka åtgärder som skulle kunna vidtas av MMV och Marinmuseum för att öka medlemstillströmningen. MMV styrelse utlyste i början av 2021 en rekryteringstäv-ling – detta har lett till 26 nya medlemmar.

MMV Jubileumsfond har till syfte att ekonomiskt stödja Marinmuseum. Fonden till-skapades av gåvomedel från donatorer i samband med Modellkammarens 250-årsjubileum 2002.

MMV Stipendium Under verksamhetsåret har det instiftade stipendiet för anställd per-sonal vid Marinmuseum utdelats för sextonde gången. Stipendiet syftar till att stimulera till kompetensutveckling av personalen. Stipendiet utgjorde detta år 15 000 kronor och tilldelades Malin Jogmark, verksamhetsutvecklare på Marinmuseum, med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, analys och samverkan. Malin vill göra en förstudie om hur MM och MMV gemensamt kan arbeta för att skapa koncept för att locka fler till MM och MMV och bidra till museets verksamhetsutveckling – framför allt för unga.

Projekt ”Rädda Jarramas” pågår. MMV har öppnat en särskild ”Jarramasfond” enbart avsedd för bidrag till projektet. Bidrag till denna kan ges av besökare på Marinmuseum och insamlade medel i sparbössan, som står utanför Hörsalen, går oavkortat till denna fond.

Ubåtshallen med ubåten Neptun och ubåten Hajen är fortfarande välbesökt och MMV bidrar med 10 000 kr per år i tio år från starten 2014. Fredrik Karlsson, museipeda-gog, som erhöll MMV:s stipendium 2019, har utvecklat fyra ”hands on” stationer som nu finns att använda i Ubåtshallen.

 

Karlskrona i februari 2022

Jan Thörnqvist
Ordförande Marinmusei Vänner