Marinmuseum arbetar hela tiden med olika projekt som rör samlingarna. Här kan du läsa om avslutade projekt.

Öppna magasin

Under hösten 2011 påbörjade Marinmuseum en förstudie för att utreda vilka möjligheter vi har att öppna våra magasin för allmänheten i framtiden. Personal från samlingsenheten gjorde studiebesök på olika öppna magasin för att ta intryck av hur andra har gjort. Idag anordnar museets öppna magasin vid ett par tillfällen varje år. 

Dokumentation av ME 03

Den trettonde mars 2013 kastade HMS Carlskrona loss från Örlogshamnen i Karlskrona. Destinationen var Adenviken utanför Somalia och fartyget ingick i den EU-ledda internationella insats som bland annat syftade till att stävja sjöröveriet i dessa farvatten samt skydda mattransporter på väg in mot Afrikas horn. Fartyget var tillbaka på hemmaplan i augusti.

Marinmuseum vill bevara minnet av denna händelse och med anledning därav utrustades två av sjömännen med dagböcker i vilka de förde anteckningar om vad som hände dem under deras tid borta. Materialet sparas i vårt arkiv för framtiden.

Sist i ledet

Eftersom det värnpliktssystemet Sverige har haft sedan 1901 avvecklas under 2010 genomförde Marinmuseum ett projekt där två av de allra sista värnpliktiga dokumenterades.

Två blivande värnpliktiga valdes ut för att få sin värnpliktstid för all framtid dokumenterad av Marinmuseums personal. De följdes från det att de anlände till Karlskrona för att genomgå den grundläggande soldatutbildningen till den dagen de muckade från 4. Sjöstridsflottiljen på Berga söder om Stockholm.

De två utvalda var Sara Wykman och Simon Hermansson. Inom projektet genomfördes flera djupintervjuer samtidigt som de båda informanterna skrev dagböcker vilka arkiverats på Marinmuseum. Vid muck samlade museet också in Saras kompletta utrustning, ett spännande tillskott till samlingarna. Dessutom arkiverades cirka 300 fotografier i projektet. Du kan se dem i vårt bildarkiv som finns tillgängligt på internet.

Dokumentationsprojektet presenteras i utställningen Sist i ledet? som just nu visas på Marinmuseum.

Magasinsinventering

Mellan 2009 och 2011 genomfördes en total inventering av alla de föremålsmagasin som används av Marinmuseums samlingsenhet. Sammanlagt inventerades drygt 30 000 poster i databasen, vilket motsvarar ungefär 50 000 föremål i verkligheten.

I projektet har personal från Samlingsenheten gått igenom hylla för hylla i museets magasin. Föremålen har bockats av mot våra placeringlistor för att kontrollera att de ligger på rätt plats. I samband med detta har också en översiktlig konserveringsanalys gjorts, föremål som varit trasiga eller har varit i behov av någon åtgärd har plockats bort från hyllorna och tagits till föremålsvårdare.

Sverige och Falklandskriget

Hur kan en organisation lära sig saker om den inte får utöva dem? Det är en av frågorna i ett forskningsprojekt som bedrivs på Marinmuseum under 2012. Syftet är att få mer kunskap om våra samlingar genom att undersöka om och i så fall hur konflikten kring Falklandsöarna har påverkat svenska flottans materielutveckling från 1982 och framåt. Har du några frågor om detta projekt är du välkommen att kontakta intendent Johan Löfgren.

En dag på Örlogsbasen

Under hösten och vintern 2012-2013 gjordes ett mindre dokumentationsprojekt på museet. Syftet var att samla in materiel till samlingarna kring vardagen på örlogsbasen i Karlskrona. Det har ofta funnits ett fokus på officerare till sjöss eller värnpliktiga i museets tidigare studier. Men marinens verksamhet omfattar så mycket mer och därför ville vi genom ett enkelt grepp samla ett underlag från olika yrkesgrupper under en helt vanlig arbetsdag. Tolv personer utrustades med kamera och dokumenterade i bild och text en slumpmässigt vald dag på jobbet. Det var exempelvis en musiker i Marinens musikkår, en basskyddssoldat, en förrådsman, en dykofficer samt en miljösamordnare. Ca 250 fotografier med information finns nu i museets bildarkiv.