Årskurs 1-6

Eleverna får undersöka riktiga marinarkeologiska föremål som våra dykare plockat upp och tillsammans i grupper analysera och fundera över föremålen.

Vi resonerar om föremålens ursprung, användningsområde, likheter och skillnader. Eleverna får redogöra för sina tolkningar och om hur de kan användas i ett historiskt sammanhang.

Denna lektion ger eleven insikt i hur historisk kunskap och fakta skapas utifrån våra källor. Lektionen berör de delar av läroplanens centrala innehåll i historia som handlar om hur historia används, historiska begrepp och om att undersöka världen.