#marinmuseum

YouTube

Svenskt Sjöförsvar - Maria Magdalena Klopprot

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Otto Henrik Nordenskjöld

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Mats Mattson Blomma

Uppladdad av Marinmuseum

Ett föremål i fokus

Uppladdad av Marinmuseum

Instagram

#marinmuseum
Under 1960-talet började Karlskronavarvet planera för att bygga civila fritidsbåtar ⛵️ Uppdraget gick till formgivaren och båtbyggaren Per Brohäll som ritade en prototyp som fick namnet Karlskronakryssaren. Den 6,7 meter långa båten byggdes i mahogny och plywood, hade fyra kojplatser och kunde sätta 18,5 kvadratmeter segel på masten. Båten vann sin klass under seglingstävlingen Gotland runt 1964, men trots det blev det ingen fortsättning på produktionen. Båten byggdes bara i ett exemplar, som idag finns bevarad på Marinmuseum i Karlskrona 👀

Istället hade Karlskronavarvet och Brohäll kommit överens om att rita en något större segelbåt som istället skulle vara tillverkad i plast. Det var dags för Karlskronaviggen! ⛵️ Eftersom prototypen varit i mahogny följde en del konstruktionslösningar som är mer typiska för träbåtar med till plastbåtarna. Bland annat blev linjerna tämligen kantiga, båten bred i vattenlinjen samt relativt flatbottnad. Detta gjorde Karlskronaviggen stabil i sjön men tämligen långsam i kryss. Karlskronaviggen blev en försäljningssuccé! 👏 Efterfrågan var så stor att Karlskronavarvet inte hann med att tillverka båtar i samma takt som konsumenterna efterfrågade dem.

Efter ett par års produktion gick försäljningen trögare och man sålde Karlskronaviggen till båttillverkaren Albin Marin. Då hade nästan 300 båtar tillverkats på örlogsvarvet 🏗 För Albin Marin blev viggen en storsäljare med över 1 000 sålda båtar ⛵️ Karlskronavarvet återgick till produktion av ytstridsfartyg och ubåtar och idag tillverkas inte längre några fritidsbåtar där. Karlskronaviggen är dock ett intressant exempel på varvets försök att utvidga sin verksamhet.

Bild 1: Reklamfotografering i Bastasjöstugan.
📸: Lennart Bergqvist, Marinmuseum/SMTM. CC BY
Bild 2: Per Brohäll.
📸: Eric Carlstedt, Sjöhistoriska/SMTM. CC BY
Bild 3: Karlskronakryssaren till sjöss.
📸: Lennart Bergqvist, Marinmuseum/SMTM. PDM.
Bild 4: Tillverkning av Karlskronaviggen på örlogsvarvet.
📸: Lennart Bergqvist, Marinmuseum/SMTM. PDM.
Bild 5: Provsegling med Viggen 1.
📸: Lennart Bergqvist, Marinmuseum/SMTM. CC BY SA

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #karlskrona #museum #karlskronaviggen #segelbåt #viggen

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-03-23 08:46

Örlogsstaden Karlskrona upptogs på Unescos världsarvslista 1998 📜 Karlskrona grundades av kung Karl XI 1680 👑 Platsen var strategiskt utvald för örlogsflottan med sin stora hamnbassäng inramad med en smal och djup inseglingsled där befästningar skyddade 📍 Den nya basen skulle även förenkla försvenskningen av de tidigare danska sydliga landskapen och befästa den svenska maktpositionen. Örlogsbasen och varvsanläggningen, som var Östersjöområdets militärindustriella centrum i mer än hundra år, används fortfarande och gör Karlskrona till ett levande världsarv 🌏

Bilderna visar några av alla vackra platser i världsarvet Karlskrona ⚓

Bild 1: Kanontornet Godnatt byggdes 1863, och tillkom för att stärka försvaret kring Kronohamnen. Godnatt förvandlades 1870 till en länge bemannad inseglingsfyr.
📸: Camilla Zilo, Marinmuseum/SMTM. CC BY
Bild 2: Wasaskjul och Polhemsdockan på örlogsvarvet.
📸: Erling Klintefors, Marinmuseum/SMTM. CC BY
Bild 3: Skärfva gård.
📸: C. Lindeqvist, Marinmuseum/SMTM. CC BY
Bild 4: Flygbild över Stumholmen, taket på Slup- och barkasskjulet.
📸: Erling Klintefors, Marinmuseum/SMTM. CC BY
Bild 5: Kurrholmens fästning.
📸: Mattias Billemyr, Marinmuseum/SMTM. CC BY-SA

🌊

The naval city of Karlskrona was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1998 📜 Karlskrona was founded by King Karl XI in 1680 👑 The site was strategically selected for the naval fleet - a large harbor basin framed with narrow and deep approach route where fortifications protected on either side 📍 The new base would also simplify the Swedishization of the former Danish southern provinces and consolidate the Swedish position of power over Denmark. The naval base and shipyard facility, which was the military-industrial center of the Baltic Sea region for more than a hundred years, are still in use and make Karlskrona a living World Heritage Site 🌏

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #karlskrona #världsarv #unesco #örlogsstadenkarlskrona #worldheritagesite #visitkarlskrona #thenavalmuseum

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-03-22 09:10

Utanför Marinmuseum finns flera intressanta föremål ur samlingarna utställda 👀

⚙️ Tvåbladig propeller av brons. Propellern är lagrad i en lagerbock. Propellern kunde lyftas upp från vattnet i en brunn inuti fartyget då man seglade för att eliminera vattenmotståndet. Propellern har tillhört ångkorvetten Saga, byggd vid Karlskrona örlogsvarv 1877 (bild 1).
💨 6-pundig slätborrad framladdningskanon Aschlings modell av 310 kulors vikt med lavett och kursör av järn. Kanonen gjuten vid Hällefors bruk år 1785 (bild 2).
⚓️ Skeppsankare av järn med stock av ek. Lägg med flyn och röring av järn, stocken beslagen med band av järn. Har tillhört linjeskeppet Gustaf den III, byggt på Karlskrona örlogsvarv år 1777 (bild 3).
💣 Kanon av fransk modell. Eldröret är tillverkat i Bofors 1899. Lavetten tillverkad vid A/B Finspongs styckebruk 1898. Kanonen har tillhört pansarbåten Niords aktra kanontorn (bild 4).

Bild 1, 2, 4 📸: Mattias Billemyr, Marinmuseum/SMTM. CC BY
Bild 3 📸: Marinmuseum/SMTM. CC BY

🌊

Outside the Naval Museum there are several interesting objects from the collections on display 👀

⚙️ Two-bladed bronze propeller. The propeller is stored in a bearing trestle. The propeller could be lifted from the water into a well inside the ship when sailing to eliminate water resistance. The propeller has belonged to the steam corvette Saga, built at Karlskrona naval shipyard in 1877.
💨 6-pounder smooth-bore front-loading cannon Aschling's model of 310 bullets weight with avalanche and courser of iron. The gun was cast at Hällefors mill in 1785. 
⚓️ Iron ship anchor with oak log. Lay with the fly and stirring of iron, the log fitted with ribbons of iron. Belonged to the ship of the line Gustaf the III, built at Karlskrona naval shipyard in 1777.
💣 French-style cannon. The fire tube was manufactured in Bofors in 1899. The lavette was manufactured at A/B Finspong's piece mill in 1898. The cannon belonged to the armored boat Niord's stern turret. 

Images 1, 2, 4 📸: Mattias Billemyr, The Naval Museum/SMTM. CC BY
Image 3 📸: The Naval Museum/SMTM. CC BY

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #thenavakmuseum #utställning #exhibition #naval #flottan

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-03-20 08:11

Sjukvårdslådan är från 1940-talet och vittnar om en tid när risken för krig och flygangrepp var överhängande. Lådan hör samman med luftskyddet, det civila försvaret mot anfall från luften 🛩 1937 stiftades en luftskyddslag i Sverige, mot bakgrund av det ökade användandet av flygbomber i krigsföringen 💣 Städer runt om i Sverige rustades med skyddsrum och alarmeringsanordningar. Länen delades in i luftskyddsområden och en luftskyddschef ledde och organiserade luftskyddet i varje område ända ned till de enskilda hemmen, det så kallade hemskyddet. Husbrandvakter utbildades och skulle vara beredda att ingripa mot eldsvådor 🔥 Hemskyddssamariten skulle ta hand om sjuka och ge första hjälpen 🩹 Dessutom skulle varje arbetsför man och kvinna som vistades i en fastighet med organiserat hemskydd vara beredd att aktivt delta i hemskyddet på hemskyddsledarens order.

📦 Lådan innehåller inte allt som står i förteckningen, till exempel inga läkemedel. Det finns borsyrelösning för baddning och spolning av ögon vid gasskador, garvsyra för behandling av brännskador, kompresser samt nervlugnande tabletter 💊 I lådan finns också häftet "Luftskydd" från Luftskyddsinspektionen 📃 Där ges utförliga direktiv om hur mörkläggning går till, hur man ska agera vid ett gasangrepp och första hjälpen etc.

📸: Oliver Lindkvist, Marinmuseum/SMTM. CC BY.

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #luftskydd #sjukvård #hemskydd #utställning #museum

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-03-17 08:31

Till toppen