1
00:00:04,360 --> 00:00:08,360
Tanken är då att vi ska
använda de vrak som finns -

2
00:00:09,159 --> 00:00:11,400
i och i anslutning till
Karlskrona -

3
00:00:11,839 --> 00:00:15,720
och berätta nya berättelser
kopplat till världsarvet.

4
00:00:21,239 --> 00:00:27,319
År 1998 utsågs Karlskrona till
världsarv av FN-organet Unesco.

5
00:00:28,079 --> 00:00:31,319
Motiveringen lyder så här:

6
00:00:32,239 --> 00:00:35,680
"Karlskrona är ett utomordentligt
väl bevarat exempel -

7
00:00:35,680 --> 00:00:38,280
på en planerad europeisk örlogsstad, -

8
00:00:38,680 --> 00:00:41,800
som influerats av äldre
anläggningar i andra länder.

9
00:00:42,720 --> 00:00:45,439
Karlskrona har i sin tur
tjänat som förebild -

10
00:00:45,439 --> 00:00:48,479
för efterföljande städer
med liknande uppgifter.

11
00:00:49,119 --> 00:00:51,239
Örlogsbaser spelade en viktig roll -

12
00:00:51,239 --> 00:00:55,280
under de århundraden när
storleken på ett lands flottstyrka -

13
00:00:55,639 --> 00:00:58,879
var en avgörande faktor
i europeisk realpolitik, -

14
00:00:59,560 --> 00:01:01,839
och Karlskrona är
den bäst bevarade -

15
00:01:01,839 --> 00:01:04,759
och mest kompletta
av de som finns kvar."

16
00:01:05,759 --> 00:01:08,000
Det här är ju en jättefin
utmärkelse.

17
00:01:08,959 --> 00:01:12,360
Det är också ett ansvar
att jobba med att -

18
00:01:12,360 --> 00:01:15,119
utveckla berättelser kopplat
till världsarvet.

19
00:01:16,119 --> 00:01:21,560
Ett av de projekt som vi gör är
Världsarvets gömda och glömda vrak.

20
00:01:22,800 --> 00:01:26,680
Tanken är då att vi ska
använda de vrak som finns -

21
00:01:27,319 --> 00:01:29,839
i och i anslutning till Karlskrona -

22
00:01:30,159 --> 00:01:34,519
och berätta nya berättelser
kopplat till världsarvet.

23
00:01:35,759 --> 00:01:38,319
De här berättelserna
delar vi upp -

24
00:01:38,319 --> 00:01:43,200
i skeppsbyggnadfas,
i seglande fasen -

25
00:01:43,200 --> 00:01:45,560
och när det slutligen
hamnar som vrak.

26
00:01:46,439 --> 00:01:48,000
De här berättelserna, -

27
00:01:49,319 --> 00:01:52,560
vraken som ligger här har
ofta en väldigt lång livshistoria.

28
00:01:53,200 --> 00:01:57,479
Det är liv och död, krig och fred, -

29
00:01:57,479 --> 00:02:00,159
det är äventyr
och det är människoöden -

30
00:02:00,159 --> 00:02:03,200
och det är livet ombord
och det är livet i land, -

31
00:02:03,920 --> 00:02:05,920
och alla de här berättelserna -

32
00:02:05,920 --> 00:02:09,720
försöker vi då utgå ifrån vraken -

33
00:02:10,159 --> 00:02:12,600
för att skapa ett intresse
för världsarvet.

34
00:02:15,239 --> 00:02:18,079
Tittar man då på hur det ser ut
i och runt Karlskrona -

35
00:02:18,079 --> 00:02:21,200
så har vi ungefär
60 avsiktligt sänkta vrak, -

36
00:02:22,000 --> 00:02:24,680
och med avsiktligt sänkta
innebär det att -

37
00:02:24,959 --> 00:02:27,159
de inte är lönsamma
att reparera längre -

38
00:02:27,400 --> 00:02:30,280
och då använder man dem som
en del av försvaret -

39
00:02:30,280 --> 00:02:32,639
och en del av stadsplaneringen -

40
00:02:32,639 --> 00:02:35,519
så att man sänker dem
som utfyllnader till exempel.

41
00:02:36,360 --> 00:02:38,920
Och då finns det -

42
00:02:39,800 --> 00:02:42,319
gamla kartuppgifter som vi känner till -

43
00:02:42,680 --> 00:02:46,200
och vi har haft möjlighet att
titta på en del av de här platserna.

44
00:02:48,839 --> 00:02:54,879
På kartorna står det ibland
namn så att vi vet -

45
00:02:55,400 --> 00:02:58,720
med ganska stor sannolikhet,
vilket vrak som ligger där.

46
00:03:00,159 --> 00:03:02,720
I vissa fall så har man då
plockat upp vrakdelar -

47
00:03:02,720 --> 00:03:06,879
och de kan man besöka här intill
Marinmuseum i Slup- och barkasskjulet.

48
00:03:07,319 --> 00:03:09,400
Där kan man titta på en del
av konstruktionerna.

49
00:03:10,600 --> 00:03:12,920
Sen har marinarkeologiska
undersökningar -

50
00:03:13,360 --> 00:03:16,720
tittat på en del av platserna
så att det finns också rapporter.

51
00:03:17,560 --> 00:03:20,519
Men det som vi utgår från
i det här projektet, -

52
00:03:21,319 --> 00:03:23,720
då försöker vi berätta
Karlskronas historia -

53
00:03:23,720 --> 00:03:26,519
genom ett antal olika vrak.

54
00:03:27,560 --> 00:03:29,959
Då förflyttar vi oss tillbaka till -

55
00:03:30,360 --> 00:03:35,039
redan innan Karlskrona grundas
med ett vrak som heter Constantia -

56
00:03:35,479 --> 00:03:37,800
och hon sänktes 1676.

57
00:03:38,839 --> 00:03:43,119
Det är det enda undantaget
i de här avsiktligt sänkta.

58
00:03:43,439 --> 00:03:46,800
Alla andra vrak ligger
strategiskt placerade -

59
00:03:47,079 --> 00:03:49,200
på plats av en anledning.

60
00:03:49,479 --> 00:03:51,200
Här är det avsiktligt sänkt, -

61
00:03:51,200 --> 00:03:54,519
men på grund av att man
behövde komma undan fienden.

62
00:03:55,280 --> 00:03:58,159
Historien om det 1676, -

63
00:03:58,159 --> 00:04:00,959
då förflyttar vi oss upp till
Dalarö utanför Stockholm.

64
00:04:01,519 --> 00:04:05,600
Karl den 11:e är kung
och han är i krig med Danmark -

65
00:04:05,879 --> 00:04:07,560
och det går inte så jättebra.

66
00:04:08,000 --> 00:04:11,439
Flottan ligger då utanför
Dalarö och är infrusen, -

67
00:04:12,000 --> 00:04:18,400
så i februari 1676 så beordrar
man ut ett antal 100 bönder -

68
00:04:18,720 --> 00:04:23,360
som ska såga en nästan två
mil lång sträcka, 16 meter bred, -

69
00:04:23,839 --> 00:04:25,479
och de lyckas nästan, -

70
00:04:25,479 --> 00:04:28,920
men de kommer inte ända fram,
så de förblir infrusna.

71
00:04:29,600 --> 00:04:31,879
Danmark som huvudfienden -

72
00:04:32,680 --> 00:04:36,319
seglar upp i mars
och ligger utanför -

73
00:04:37,000 --> 00:04:40,600
som en ordentlig maktdemonstration.

74
00:04:41,239 --> 00:04:44,800
Fortfarande ligger då den
svenska flottan infrusen.

75
00:04:45,119 --> 00:04:46,680
Här föds då tankarna på att -

76
00:04:46,680 --> 00:04:50,479
det kanske är bra att flytta
sin örlogsbas längre söderut.

77
00:04:52,119 --> 00:04:55,959
Historien fortsätter där
med att när isen spricker upp -

78
00:04:55,959 --> 00:04:58,959
och man kan börja skicka
ut de första fartygen -

79
00:04:59,319 --> 00:05:01,720
så skickar man ut
två stycken spaningsfartyg -

80
00:05:02,720 --> 00:05:05,400
för att se var den
danska flottan befinner sig.

81
00:05:06,319 --> 00:05:09,079
Här nere utanför Blekinge
så blir man upptäckta -

82
00:05:09,400 --> 00:05:14,119
och man försöker fly in bland
öarna i Karlskronas östra skärgård.

83
00:05:15,000 --> 00:05:17,560
Så inser man att, nej,
det här går inte -

84
00:05:18,000 --> 00:05:22,159
och då tänder man eld på
krutdurkarna på skeppen.

85
00:05:22,439 --> 00:05:24,720
Men då har danskarna
anat lite oråd -

86
00:05:25,039 --> 00:05:27,560
och släcker branden
på det ena skeppet -

87
00:05:27,560 --> 00:05:30,159
så att det seglar sen då
under dansk flagg, -

88
00:05:30,680 --> 00:05:33,600
medan det andra exploderar
och sjunker -

89
00:05:33,800 --> 00:05:36,079
och det ligger fortfarande
som vrak här ute.

90
00:05:36,400 --> 00:05:37,479
Det är inte jättemycket kvar, -

91
00:05:37,479 --> 00:05:40,519
men det är fortfarande
en plats som symboliserar -

92
00:05:40,519 --> 00:05:42,800
början på vår berättelse.

93
00:05:43,360 --> 00:05:46,000
Början varför Karlskrona
ligger här -

94
00:05:47,200 --> 00:05:49,600
och den berättelsen har
en annan koppling också -

95
00:05:49,600 --> 00:05:52,479
till vad som händer
några månader senare, -

96
00:05:52,639 --> 00:05:55,800
slaget utanför
Ölands södra udde, -

97
00:05:56,680 --> 00:06:00,360
när Svärdet och Kronan sänks.

98
00:06:02,400 --> 00:06:05,000
Nästa vrak i vår berättelse, -

99
00:06:05,479 --> 00:06:07,400
då flyttar vi fram några år.

100
00:06:08,800 --> 00:06:11,079
Då är vi i Karlskronas grundande.

101
00:06:13,280 --> 00:06:15,079
Karlskrona grundas 1680 -

102
00:06:16,159 --> 00:06:19,839
och det allra första skeppet
som byggs här heter Blekinge.

103
00:06:20,600 --> 00:06:23,159
Det skeppet ligger också här -

104
00:06:23,319 --> 00:06:25,680
med ganska stor sannolikhet
som vrak.

105
00:06:25,879 --> 00:06:29,200
Just eftersom vi har tittat på
de här äldre kartorna -

106
00:06:29,600 --> 00:06:31,360
och vi har då fått -

107
00:06:32,319 --> 00:06:35,560
se namnet Blekinge och det ligger
ett vrak på den här platsen.

108
00:06:35,839 --> 00:06:37,720
Det återstår ganska mycket
att göra på det, -

109
00:06:37,920 --> 00:06:42,200
men vi har jobbat vidare
med det vraket -

110
00:06:42,200 --> 00:06:47,159
och bygger berättelserna om
Karlskronas grundande på det.

111
00:06:47,560 --> 00:06:49,479
Nu ligger det på en
sådan plats att som dykare -

112
00:06:49,479 --> 00:06:53,759
så kommer du aldrig att kunna
besöka den och inte som turist heller.

113
00:06:53,959 --> 00:06:57,759
Men när man börjar
bygga skepp här i Karlskrona -

114
00:06:58,200 --> 00:07:00,000
gör man inte det i örlogshamnen -

115
00:07:00,000 --> 00:07:02,319
där man fortfarande
bygger skepp idag, -

116
00:07:02,519 --> 00:07:04,720
utan då bygger man det i en -

117
00:07:04,720 --> 00:07:08,039
lite glömd del av världsarvet
örlogsstaden Karlskrona, -

118
00:07:08,800 --> 00:07:10,600
och det är på ön Vämö.

119
00:07:10,720 --> 00:07:13,280
Där bygger man
de tre första skeppen.

120
00:07:13,720 --> 00:07:18,439
Där kan man berätta den här
berättelsen om vraket Blekinge -

121
00:07:19,039 --> 00:07:22,159
och hur den symboliserar
grundandet av staden -

122
00:07:22,479 --> 00:07:25,519
och hur det början på
den skeppsbyggnad -

123
00:07:25,519 --> 00:07:28,479
som fortfarande pågår
i Karlskrona idag.

124
00:07:30,400 --> 00:07:34,200
Vårt nästa steg
i berättelsen i projektet -

125
00:07:34,200 --> 00:07:36,720
då förflyttar vi oss fram till
1770-talet.

126
00:07:38,079 --> 00:07:40,239
Det är en tid när -

127
00:07:40,920 --> 00:07:46,400
Gustav den tredje börjar
fundera på att utöka sitt territorium.

128
00:07:46,839 --> 00:07:48,560
Han börjar se över flottan.

129
00:07:49,159 --> 00:07:51,639
Fredrik Henrik af Chapman
är skeppsbyggmästare -

130
00:07:51,879 --> 00:07:54,720
och har en hel del nya idéer.

131
00:07:55,639 --> 00:07:59,159
Han får då i uppdrag
att utveckla de idéerna -

132
00:07:59,479 --> 00:08:02,159
och bygger linjeskeppet Wasa.

133
00:08:03,239 --> 00:08:09,360
Det blir hans prototypfartyg
där han testar sina nya idéer.

134
00:08:10,119 --> 00:08:12,280
Det ligger sedan till grund för -

135
00:08:12,839 --> 00:08:15,200
den här väldigt intensiva
skeppsbyggnadsperiod -

136
00:08:15,200 --> 00:08:17,400
som pågår i Karlskrona
under några år, -

137
00:08:17,720 --> 00:08:20,720
och då bygger man 10 fregatter
och 10 linjeskepp -

138
00:08:21,000 --> 00:08:22,159
på tre år.

139
00:08:22,159 --> 00:08:24,479
Det är en fantastisk produktion -

140
00:08:24,479 --> 00:08:27,920
där man effektiviserar med
löpandebandprincipen.

141
00:08:28,879 --> 00:08:30,639
Men Wasaskeppet -

142
00:08:32,039 --> 00:08:36,479
som inte är att förknippa
med Vasa i Stockholm, -

143
00:08:36,479 --> 00:08:39,439
utan det här är 150 år
senare ungefär.

144
00:08:40,039 --> 00:08:45,079
Så linjeskeppet Wasa byggs
och sjösätts 1778.

145
00:08:47,079 --> 00:08:50,360
Man börjar testa hur bra
de här nya idéerna fungerar.

146
00:08:53,000 --> 00:08:56,600
När man då ska fundera på
Wasa utifrån besöksmål -

147
00:08:56,600 --> 00:08:58,879
och hur man kan knyta
de berättelserna -

148
00:08:59,839 --> 00:09:04,159
så delar vi upp hennes
berättelse i skeppsbyggnad, -

149
00:09:04,159 --> 00:09:08,639
seglande och slutligen då
som försvar och som vrak.

150
00:09:11,200 --> 00:09:13,079
Det kan vara ganska
knepigt att förstå -

151
00:09:13,079 --> 00:09:17,479
när någon kommer hit som turist,
hur gick skeppsbyggnaden till?

152
00:09:18,319 --> 00:09:20,839
Vi väljer att börja vår berättelse -

153
00:09:21,280 --> 00:09:24,839
redan med flottledslämningar
som vi har.

154
00:09:25,079 --> 00:09:28,400
De ingår inte i världsarvet,
men de ligger i Blekinge.

155
00:09:29,720 --> 00:09:33,439
Eken var otroligt viktig för att
man skulle kunna bygga skepp.

156
00:09:34,959 --> 00:09:38,639
Då börjar vi med eken
och med flottlämningarna.

157
00:09:39,360 --> 00:09:41,879
Och när virket kommer
till örlogshamnen, -

158
00:09:42,439 --> 00:09:44,639
hur kan vi förklara för besökaren -

159
00:09:45,119 --> 00:09:49,360
alla stegen utifrån
de byggnaderna som finns -

160
00:09:49,920 --> 00:09:52,720
ute på Lindholmen
i örlogsstaden Karlskrona.

161
00:09:55,119 --> 00:09:58,360
Då kan man få en bättre
förståelse för -

162
00:09:58,759 --> 00:10:02,759
hur det här faktiskt gick till
och vilken fantastisk insats -

163
00:10:02,759 --> 00:10:05,759
de gjorde med
de här 20 skeppen på tre år.

164
00:10:06,759 --> 00:10:10,879
Så det blir vår första del
i Wasas berättelse.

165
00:10:11,720 --> 00:10:15,039
Det kan man då knyta till
de här flottledslämningarna, -

166
00:10:15,039 --> 00:10:18,239
och till byggnaderna i örlogshamnen.

167
00:10:18,639 --> 00:10:21,159
men det finns också ritningar,
det finns modeller -

168
00:10:22,319 --> 00:10:26,680
och man kan besöka
kopplingar till Chapman -

169
00:10:27,319 --> 00:10:31,319
och besöka Skärva till exempel
som var hans hus.

170
00:10:32,680 --> 00:10:37,479
Nästa del i Wasas berättelse,
det är den seglande fasen.

171
00:10:39,280 --> 00:10:41,600
Där finns också otroligt
mycket att berätta, -

172
00:10:42,959 --> 00:10:46,039
men en tydlig koppling
till Karlskrona -

173
00:10:46,519 --> 00:10:50,959
är slaget vid Hogland
som Wasa deltar i.

174
00:10:51,680 --> 00:10:54,439
Då är Gustav den tredje
i krig med Ryssland.

175
00:10:56,159 --> 00:10:58,720
Det är ett krig mellan
1788 och 1790.

176
00:10:59,319 --> 00:11:03,400
Då är det ett slag 1788
som är slaget vid Hogland.

177
00:11:04,039 --> 00:11:06,200
Vi har en Hoglandspark
här i Karlskrona.

178
00:11:07,200 --> 00:11:09,439
Det här slaget, -

179
00:11:10,319 --> 00:11:14,600
det firar man som en seger i Sverige,
man firar det som en seger i Ryssland -

180
00:11:15,239 --> 00:11:20,839
och de som är lite mer neutrala
kanske ser det som oavgjort i stället.

181
00:11:21,879 --> 00:11:25,720
Men här i Karlskrona, får man
då en park med det här namnet, -

182
00:11:26,360 --> 00:11:30,560
men den visar en del av världsarvets
kanske lite mörkare historia, -

183
00:11:31,119 --> 00:11:35,319
och den har också en koppling
till dagens pandemisituation -

184
00:11:36,200 --> 00:11:41,400
för i det slaget så tar man
ett skepp som heter Vladislav, -

185
00:11:41,400 --> 00:11:43,280
för det tillbaka till Karlskrona -

186
00:11:43,839 --> 00:11:46,720
och ombord så har man en smitta -

187
00:11:47,200 --> 00:11:50,560
som sprids runt om så att
tusentals människor avlider -

188
00:11:50,560 --> 00:11:52,239
de kommande åren.

189
00:11:52,720 --> 00:11:55,119
Så även om parken är vacker -

190
00:11:55,119 --> 00:11:58,280
så finns det också
en lite mörkare koppling.

191
00:12:01,119 --> 00:12:04,639
Slutligen vad det gäller
Wasa som vrak -

192
00:12:05,600 --> 00:12:07,159
så ligger hon -

193
00:12:08,000 --> 00:12:11,560
med ganska stor sannolikhet
i en av spärrarna -

194
00:12:11,920 --> 00:12:14,519
som har hjälpt till
att försvara Karlskrona.

195
00:12:15,400 --> 00:12:19,479
Historien om spärrarna,
då får vi backa lite till igen, -

196
00:12:19,680 --> 00:12:21,239
till Karlskrona grundas, -

197
00:12:22,400 --> 00:12:23,959
och när Karlskrona grundas -

198
00:12:24,560 --> 00:12:28,039
så tittar man på det här strategiska
läget som Karlskrona har -

199
00:12:28,600 --> 00:12:30,639
med de skyddande öarna, -

200
00:12:31,039 --> 00:12:34,439
man har egentligen bara
ett inlopp som går att segla med -

201
00:12:34,439 --> 00:12:36,360
dåtidens linjeskepp, -

202
00:12:36,639 --> 00:12:40,280
och det skyddar man
med ett fort på varsin sida, -

203
00:12:40,400 --> 00:12:42,639
Kungsholms fort
och Drottningskärs kastell.

204
00:12:43,360 --> 00:12:44,920
Och sen så -

205
00:12:46,400 --> 00:12:48,079
arbetar man med försvaret.

206
00:12:48,479 --> 00:12:52,879
När vi kommer fram på 1780-talet -

207
00:12:53,519 --> 00:12:55,280
och Ryssland kanske -

208
00:12:57,600 --> 00:13:00,439
börjar ta lite mer utrymme
i Östersjön, -

209
00:13:01,000 --> 00:13:03,280
då tittar man också på Karlskrona -

210
00:13:03,600 --> 00:13:05,680
som örlogsbas, strategiskt placerat.

211
00:13:06,439 --> 00:13:10,720
Det finns ett uttryck som
Katarina den store lär har sagt:

212
00:13:11,479 --> 00:13:15,959
"Om det inte vore för den grå lusen
så hade jag intagit Karlskrona."

213
00:13:15,959 --> 00:13:19,000
Om hon verkligen har sagt så,
det vet vi faktiskt inte, -

214
00:13:19,879 --> 00:13:24,800
men det kan ju bli en
berättelse om de två forten -

215
00:13:25,439 --> 00:13:27,839
och hur skräckinjagande de var -

216
00:13:28,319 --> 00:13:31,639
för en flotta som skulle
försöka inta Karlskrona.

217
00:13:32,680 --> 00:13:38,560
Historien där är sedan då att
ungefär 200 år innan U 137 var här -

218
00:13:39,400 --> 00:13:45,079
upptäcker man en rysk
örlogsfregatt söder om Tjurkö.

219
00:13:46,200 --> 00:13:49,680
Då var de där och och fiskade, -

220
00:13:50,039 --> 00:13:53,959
fast det kommer fram efter -

221
00:13:53,959 --> 00:13:56,959
att de egentligen försökte
hitta bakvägen in till Karlskrona.

222
00:13:57,800 --> 00:13:59,800
Detta är 1784.

223
00:14:00,280 --> 00:14:05,280
1785 sänker man de första
vraken i det här inloppet.

224
00:14:06,280 --> 00:14:08,639
Tre år senare är vi i krig
med Ryssland.

225
00:14:09,959 --> 00:14:12,079
Det är den här spärren då som vi -

226
00:14:12,079 --> 00:14:17,400
nu håller på att undersöka om vi
kan utveckla en dykpark i den.

227
00:14:18,839 --> 00:14:21,200
För man fortsatte att sänka
vrak i den här, -

228
00:14:21,800 --> 00:14:25,239
så att det ligger som en -

229
00:14:25,560 --> 00:14:28,239
vrakspärr över sundet.

230
00:14:29,479 --> 00:14:33,280
Lokalt brukar det kallas
vrakkyrkogården.

231
00:14:34,319 --> 00:14:39,159
Tanken är att man inte ska behöva
vara dykare för att komma hit -

232
00:14:39,159 --> 00:14:42,519
och ta del av berättelserna
eller de olika besöksmålen, -

233
00:14:44,079 --> 00:14:47,119
utan att man ska kunna göra
olika aktiviteter i alla fall -

234
00:14:47,119 --> 00:14:48,920
och besöka platserna, -

235
00:14:49,680 --> 00:14:52,639
eller kanske komma hit som
dykande förälder -

236
00:14:52,639 --> 00:14:56,280
och ta med sig sin familj och
kunna uppleva det här tillsammans.

237
00:14:57,879 --> 00:15:00,879
Vraken ligger lite som
plockepinn på varandra.

238
00:15:01,720 --> 00:15:04,319
Men det pågår ett arbete
med att försöka -

239
00:15:04,479 --> 00:15:07,079
dokumentera
och identifiera de här vraken.

240
00:15:08,439 --> 00:15:13,000
Vi har haft dykare ifrån Statens
maritima och transporthistoriska museer -

241
00:15:13,000 --> 00:15:14,439
som har hjälpt oss med det här -

242
00:15:14,560 --> 00:15:16,839
och Patrik Höglund därifrån
kommer att -

243
00:15:17,280 --> 00:15:20,479
berätta lite mer för er om
vad man möter på botten.

244
00:15:22,920 --> 00:15:27,360
Karlskrona är ju en otroligt
spektakulär plats under ytan.

245
00:15:27,720 --> 00:15:30,560
Många utav
de fartyg som byggdes här -

246
00:15:30,560 --> 00:15:33,720
och även de som byggdes
tidigare innan staden var anlagd -

247
00:15:33,720 --> 00:15:35,000
de finns ju -

248
00:15:35,879 --> 00:15:39,319
under ytan,
de ligger ju sänkta i -

249
00:15:39,879 --> 00:15:43,000
antingen i hamnområdet
eller som spärranläggningar -

250
00:15:43,920 --> 00:15:45,800
eller längre ut bland öarna.

251
00:15:46,639 --> 00:15:49,519
Vraken har använts som utfyllnad
när man har byggt nya kajer, -

252
00:15:49,519 --> 00:15:52,720
de har använts när man har
byggt broar, -

253
00:15:53,200 --> 00:15:54,600
befästningar -

254
00:15:54,959 --> 00:15:58,079
och då för att spärra inloppen
från fienden -

255
00:15:58,079 --> 00:16:02,079
och man ville styra
trafiken in till Karlskrona via -

256
00:16:02,639 --> 00:16:04,400
inloppet mellan Kungsholms fort -

257
00:16:04,879 --> 00:16:06,639
och Drottningskärs kastell då.

258
00:16:07,519 --> 00:16:10,119
Det vi har gjort på senare tid -

259
00:16:10,119 --> 00:16:14,319
är att vi har undersökt en utav
de här då spärrarna vid Djupasund, -

260
00:16:15,319 --> 00:16:18,839
på uppdrag av Karlskrona kommun,
ett samarbete med dem.

261
00:16:21,360 --> 00:16:26,319
Det finns relativt mycket
historiska uppgifter -

262
00:16:26,319 --> 00:16:29,360
och det finns kartmaterial
och sånt där som pekade ut -

263
00:16:29,360 --> 00:16:32,759
ett antal fartyg som ska
vara sänkta i den här spärren, -

264
00:16:33,200 --> 00:16:35,560
och de har sänkts under
olika omgångar, -

265
00:16:35,560 --> 00:16:37,119
åtminstone 1785, -

266
00:16:37,680 --> 00:16:40,039
1810 och 1836 .

267
00:16:42,759 --> 00:16:46,079
När fartygen sänks
är de ju utrangerade.

268
00:16:46,079 --> 00:16:49,200
De har använts under lång tid,
de har reparerats, -

269
00:16:49,600 --> 00:16:53,959
man har bytt plank,
bordläggning och sånt i dem, -

270
00:16:54,759 --> 00:16:57,159
vilket kan göra det lite förvirrande.

271
00:16:57,159 --> 00:16:58,800
Bland annat finns det uppgifter om -

272
00:16:58,800 --> 00:17:02,720
att ett som heter Enigheten,
som var ett stort tredäckat fartyg -

273
00:17:03,119 --> 00:17:04,680
byggt i slutet på 1600-talet -

274
00:17:05,959 --> 00:17:06,959
ska vara sänkt här, -

275
00:17:07,239 --> 00:17:12,239
men under 1700-talet har man
huggit bort det övre däcket -

276
00:17:12,239 --> 00:17:13,959
och gjort om det här
till en tvådäckare.

277
00:17:16,079 --> 00:17:19,400
Det gäller flera utav de andra
fartygen som ligger där.

278
00:17:19,400 --> 00:17:23,200
De har man också byggt om då,
plus reparationer -

279
00:17:23,200 --> 00:17:24,920
och det här kan ju göra
det svårt -

280
00:17:24,920 --> 00:17:27,720
om man går till en
ursprungsritning om de finns, -

281
00:17:27,920 --> 00:17:29,560
eller måttuppgifter och så, -

282
00:17:29,720 --> 00:17:32,839
då kan man bli lurad och tro att det
ska se ut exakt som det gjorde då -

283
00:17:32,839 --> 00:17:33,839
under ytan, -

284
00:17:34,039 --> 00:17:36,639
plus att de här vraken är ju
ganska förstörda.

285
00:17:37,439 --> 00:17:39,879
Alltså, det är en otroligt
spektakulär dykplats.

286
00:17:41,560 --> 00:17:44,319
En riktig dykupplevelse,
fantastisk dykupplevelse, -

287
00:17:44,319 --> 00:17:46,200
speciellt om man har tur
och har bra sikt där -

288
00:17:46,200 --> 00:17:47,920
för den kan vara hemskt varierande.

289
00:17:50,560 --> 00:17:53,759
Men de är trasiga, -

290
00:17:54,079 --> 00:17:56,839
det måste man ha klart för sig.
Men nu då under -

291
00:17:57,439 --> 00:18:00,600
ett antal gånger vi har varit där
och försökt dokumentera det här -

292
00:18:00,759 --> 00:18:02,360
så har vi lyckats...

293
00:18:03,920 --> 00:18:09,920
Vi har lyckats bena ut hur
många vrak det ligger där.

294
00:18:09,920 --> 00:18:11,280
Vi är ganska säkra på det.

295
00:18:11,280 --> 00:18:14,600
Vilket som är vilket är en lite svårare -

296
00:18:15,600 --> 00:18:18,000
femma att lösa.

297
00:18:20,039 --> 00:18:22,959
Dels tar vi träprover för
årsringsdatering.

298
00:18:23,280 --> 00:18:28,400
Problematiken här är att
om ett fartyg är byggt 1697, -

299
00:18:29,560 --> 00:18:34,280
men sen ombyggt och reparerat
1730 eller 1750, -

300
00:18:34,560 --> 00:18:39,720
då kan vi få träffar på de
dateringarna i virket i fartyget, -

301
00:18:39,959 --> 00:18:42,720
så det måste vi liksom
ta höjd för hela tiden, -

302
00:18:43,519 --> 00:18:47,639
men det kan åtminstone ge en hint
om vilket fartyg som är vilket.

303
00:18:47,720 --> 00:18:51,039
Sen har vi storleken på dem,
det kan man se med blotta ögat att -

304
00:18:51,720 --> 00:18:53,879
till exempel två utav fartygen
som ligger i spärren -

305
00:18:53,879 --> 00:18:57,319
är mycket större än de andra.
Det är riktigt stora linjeskepp.

306
00:18:57,920 --> 00:19:00,360
Då kan man ju spekulera
i vilka det kan vara.

307
00:19:00,360 --> 00:19:03,959
Sen ligger det ett medelstort
fartyg där och några mindre.

308
00:19:05,200 --> 00:19:09,079
Med med de här äldre
måttuppgifterna -

309
00:19:09,800 --> 00:19:13,079
kan vi också komma
närmare vilka det kan vara, -

310
00:19:13,079 --> 00:19:15,000
tillsammans med träproverna.

311
00:19:15,200 --> 00:19:17,519
Men i och med att de är så
pass förstörda också -

312
00:19:17,519 --> 00:19:19,519
så har ju stävarna ofta fallit ut, -

313
00:19:20,000 --> 00:19:23,560
för- och akterstävarna har fallit ut
eller finns inte kvar på en del -

314
00:19:23,720 --> 00:19:25,280
och då är det svårt att få en längd, -

315
00:19:25,519 --> 00:19:28,000
kölen kan ju vara dold under
en massa timmar och så, -

316
00:19:28,239 --> 00:19:32,280
så då har vi ett problem att få
längduppgifter på dem.

317
00:19:32,280 --> 00:19:33,959
Så en metod vi använt -

318
00:19:33,959 --> 00:19:36,759
för att komma närmare
bredden på fartygen -

319
00:19:37,239 --> 00:19:39,039
och som vi har utvecklat
här under sista tiden, -

320
00:19:39,039 --> 00:19:42,200
är att vi mäter däcksbalkarna,
för de finns ofta kvar, -

321
00:19:42,200 --> 00:19:45,920
även om fartyget är förstört,
ligger i spillror, -

322
00:19:46,439 --> 00:19:49,400
så kan man hitta ett antal
intakta däcksbalkar -

323
00:19:49,680 --> 00:19:53,600
som har legat tvärs fartyget och
burit upp däcket som har legat ovanpå.

324
00:19:55,400 --> 00:19:58,239
Då hittar vi de här
på olika platser i vraket, -

325
00:19:58,479 --> 00:20:00,200
i vrakets längd -

326
00:20:00,400 --> 00:20:04,720
och då kan vi få formen på
fartyget genom att mäta de här, -

327
00:20:05,319 --> 00:20:08,159
och även den största bredden, -

328
00:20:08,159 --> 00:20:10,600
i ganska många fall
har vi kvar de här -

329
00:20:10,879 --> 00:20:14,000
balkarna som har legat
midskepps i fartyget.

330
00:20:14,879 --> 00:20:18,400
Ibland kan vi också
se sidan på fartyget -

331
00:20:18,400 --> 00:20:19,879
och slaget var det går ner, -

332
00:20:19,879 --> 00:20:22,680
och få en form och kan skapa
en bild av det.

333
00:20:22,680 --> 00:20:24,400
Vi kan också använda -

334
00:20:25,400 --> 00:20:27,159
3D-fotografering här för att -

335
00:20:27,879 --> 00:20:29,879
få en bild och form på fartygen -

336
00:20:29,879 --> 00:20:31,759
och det har vi gjort lite prov av här -

337
00:20:31,759 --> 00:20:34,720
men det är en tidskrävande
metod så det tar lång tid -

338
00:20:34,720 --> 00:20:36,200
och det här är ju en stor plats, -

339
00:20:36,439 --> 00:20:38,319
över hela sundet
ligger ju den här spärren.

340
00:20:38,759 --> 00:20:40,479
Men vi har gjort några små försök.

341
00:20:42,039 --> 00:20:44,079
Men med hjälp av
att mäta däcksbalkarna -

342
00:20:44,079 --> 00:20:47,639
har vi kommit ganska nära
ett antal av fartygen, -

343
00:20:47,639 --> 00:20:48,720
så vi tänker att -

344
00:20:49,479 --> 00:20:51,319
snart kommer vi att veta, -

345
00:20:51,839 --> 00:20:54,200
inte 100 procent,
men med stor sannolikhet, -

346
00:20:54,720 --> 00:20:56,280
vilka fartyg som är vilka -

347
00:20:56,639 --> 00:21:00,639
och till exempel vilket fartyg
som är Chapmans Wasa.

348
00:21:00,759 --> 00:21:04,200
Vår del i det här projektet
med Karlskrona kommun -

349
00:21:04,200 --> 00:21:06,959
är att kommunen vill
skapa en dykpark här.

350
00:21:07,759 --> 00:21:11,519
En dykpark är ett område där man -

351
00:21:11,879 --> 00:21:14,159
tillåter dykning under
kontrollerade former.

352
00:21:14,159 --> 00:21:15,959
Många utav de här vraken -

353
00:21:16,280 --> 00:21:19,839
kan ju vara skyddsvärda,
de kan vara ömtåliga, -

354
00:21:19,839 --> 00:21:22,039
man kanske inte vill att folk ska -

355
00:21:22,759 --> 00:21:24,519
röra runt och så där, -

356
00:21:24,519 --> 00:21:27,319
men samtidigt vill man,
speciellt på en plats som Djupasund -

357
00:21:27,319 --> 00:21:29,319
där det kan vara ganska
svårt att förstå -

358
00:21:29,839 --> 00:21:33,439
vilket vrak som är vilket,
vad som är fram och bak och så, -

359
00:21:34,200 --> 00:21:36,479
då är tanken att vi ska ta fram -

360
00:21:37,639 --> 00:21:40,519
skisser, planer över den här platsen, -

361
00:21:40,920 --> 00:21:43,800
dokumentera med foto,
kanske 3D-fotografera då.

362
00:21:45,560 --> 00:21:49,400
En snitslad bana av fartygen,
man kanske har informationsskyltar, -

363
00:21:49,759 --> 00:21:52,000
det där kan man bygga ut
hur man vill då -

364
00:21:53,479 --> 00:21:55,800
och just Djupasund är
en perfekt plats för det, -

365
00:21:55,800 --> 00:21:59,560
för det finns så mycket
intressant information där, -

366
00:21:59,560 --> 00:22:02,319
så mycket
för den som är intresserad.

367
00:22:03,239 --> 00:22:05,119
Men det är svårt att förstå -

368
00:22:05,119 --> 00:22:07,720
om man bara kommer dit
utan någon bakgrundskunskap, -

369
00:22:07,720 --> 00:22:10,000
så vi försöker plocka fram
det här nu -

370
00:22:10,519 --> 00:22:13,079
och så hoppas vi att
det kan bli en dykpark här.